#121332
Eton
משתתף

בתקנת בריכות סעיף 9

<b>תאורה תת מימית</b>
  (א)

גופי תאורה הטבולים במים או הבאים במגע ישיר עם מים יתאימו לדרישות תקן ישראלי ת”י 20 חלק 2.18 – “מנורות: מנורות לבריכות שחיה ולשימושים דומים”, ויוזנו כאמור בתקנה 2(1)(א).

* נדרש וחובה להציג !!!!