#121336
arielsegal
מנהל בפורום

ת”י 20 חלק 1

מנורות: דרישות כלליות ובדיקותמנורות: דרישות כלליות ובדיקות

LUMINARIES: GENERAL REQUIREMENTS AND TESTS

מנורות: דרישות כלליות ובדיקות מנורות: דרישות כלליות ובדיקות תקן זה מפרט דרישות כלליות עבור מנורות הכוללות מקורות אור חשמליים לפעולה במתחי זינה שאינם גדולים מ-1000 וולט. הדרישות תקן זה והבדיקות הקשורות ,אליהן נוגעות לעניינים אלה: מיון, סימון, מבנה מכני .מבנה חשמלי ובטיחות פוטוביולוגית כל פרק בתקן זה צריך להקרא יחד עם פרק 0 זה וכן עם .פרקים רלווניטיים אחרים שאליהם מפנה תקן זה כל חלק מסדרת התקנים הישראלים ת”י 20 חלק 2 מפרט דרישות הנוגעות למנורה או לקבוצת מנורות מטיפוס 

מסויים שמתח הזינה שלהן אינו גדול מ-1000 וולט. חלק סידרה זו מתפרסים בנפרק כדי להקל על העדכון שלהם .ולהקל הוספה של פרקים אם וכאשר יתעורר צורך בהם תקן זה מפרט דרישות כלליות עבור מנורות הכוללות מקורות אור חשמליים לפעולה במתחי זינה שאינם גדולים מ-1000 וולט. הדרישות שת תקן זה והבדיקות הקשורות ,אליהן נוגעות לענינים אלה: מיון, סימון, מבנה מכני .מבנה חשמלי ובטיחות פוטוביולוגית כל פרק בתקן זה צריך להיקרא יחד עם פרק 0 זה וכן עם .פרקים רלוונטיים אחרים שאליהם מפנה תקן זה כל חלק מסדרת התקנים הישראליים ת”י 20 חלק 2 מפרט דרישות הנוגעות למנורה או לקבוצת מנורות מטיפוס .מסויים שמתח הזינה שלהן אינו גדול מ-1000 וולט חלקי סדרה זו מתפרסמים בנפרד כדי להקל את העדכון .והוספת פרק אם וכאשר יתעורר צורך בהם הצגת הנתונים הפוטומטריים עבור מנורות נמצאת בהכנה ולפיכך אינה (CIE) על ידי הוועדה הבין לאומית למאור .נכללת בתקן זה/

תקן ישראל 20 הוא תקן רשמי. 

תקן רשמי
תקן ישראלי שנקבע על ידי מכון התקנים הישראלי הוא תקן וולונטרי.
עם זאת, שר הכלכלה והתעשייה רשאי, לאחר התייעצות עם נציגי היצרנים והצרכנים, להכריז על תקן מסוים, כולו או חלקו, כ’תקן רשמי’ – אם נוכח כי הדבר דרוש להשגת אחת המטרות האלה:

שמירה על בריאות הציבור;
שמירה על בטיחות הציבור;
הגנה על איכות הסביבה;
אספקת מידע, כאשר לא קיים מידע או מנגנון חלופי העשוי להקנות הגנה לצרכן;
הבטחת תאימות או חליפיות של מוצרים;
מניעת נזק כלכלי משמעותי העלול להיגרם לצרכן כתוצאה משימוש במערכות, בחומרים או במוצרים המשמשים לבניה, הגלויים לעין. וכן מניעת נזק כלכלי העלול להיגרם לצרכן כתוצאה משימוש בחומרי בניה שאינם גלויים לעין.

חובת שמירה על תקן רשמי
מוצר שהתקן החל עליו הוכרז רשמי, אין לייצרו, למכרו, לייבאו או להשתמש בו לביצוע עבודה שהכללים הטכניים של התהליך שלה נקבעו כתקן רשמי, אלא אם התאימו המוצר או תהליך העבודה לדרישות התקן הרשמי.
הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הוא האחראי על ביקורת והבטחת השמירה על תקן רשמי. בהתאם לכך הוא רשאי בכל עת, לערוך ביקורת ולקיים פיקוח בשווקים כדי לבדוק האם מתמלאות דרישות אלה. בהתאם לחוק התקנים.
בעריכת ביקורת, רשאי כל אדם שהוסמך לכך על ידי הממונה על התקינה, ליטול דוגמה מכל מצרך לשם בדיקה וכן לתפוס ולעכב כל דבר שיש יסוד להניח שנעברה בו עבירה על הוראות חוק התקנים. המהנדסים של הממונה על התקינה במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מנהלים חקירות בעקבות ביקורות יזומות או תלונות, ואם מתברר כי היתה עבירה על חוק התקנים, ננקטים הליכים משפטיים נגד בעלי עסקים, יבואנים או יצרנים.

  • התגובה הזו עודכנה לפני לפני שבוע, ‫5 ימים ע"י arielsegal.