#121520
michaelt1199
משתתף

אריאל שלום

לא כל כך הבנתי את השרשור הזה.

מצד אחד כתבת שמותר צינור אחד לשני מעגלים כאשר מתקיימים התנאים הנדרשים, (סעיף 13 ה), ובסוף כתבת שאסור כשזה לשני מעגלים. למה?