#121524
uori
משתתף

את הרישיון מסויג מתח גבוה מוצאים עבור מתיקן ספצפי לכן אתה אמור לעבור קורס מ”ג ולאחר מכן להוציא רישיון 

עבור המתיקן שלך  עם חתימה של מהנדס חשמל שהוא בחן אותך ועבר אתיך על המתיקן   ומאשר לך לבצע פעולות במתקן  

לאחר שתמצי את האשורים תקבל רישיון מסויג מ”ג עבור המתיקן שהגשתה