#121560
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

בהנחיות מנהל החשמל נרשם במפורש:

מערכת טעינה תוזן על-ידי מעגל סופי לטעינה בלבד;
מעגל סופי לטעינה יהא עשוי מכבל בלבד, הכבל יהיה שלם לכל אורכו. כניסת הכבל לעמדת הטעינה תתבצע באמצעות התקן מבודד ייעודי;
מעגל סופי לטעינה יהא מוגן באמצעות מפסק אוטומטי או מפסק אוטומטי זעיר;
מעגל סופי לטעינה יותקן בהתקנה סמויה בלבד;
מערכת טעינה תשולט באופן שיאפשר זיהוי של הלוח ממנו היא מוזנת;
נקודת חיבור בעמדת הטעינה תוגן מפני זרם יתר;

לפיכך בהתאם להנחיה זו ולהבנתי.

  1. ההתקנה חייבת להיות סמויה ואפילו בפיר הכבלים יותקן כבל הטעינה בתוך צינור, משולט לכל ארכו.
  2. ניתן להשתמש בפיר הכללי אם הכבל בצינור, ניתן להשתמש בפיר נפרד ואז אין צורך בצינור לכבלים לאורך הפיר בלבד.
  3. הכבל חייב להיות שלם לכל אורכו.
  4. אין מניעה להעביר כבלים למערכות טעינה בתעלת רשת או בסולם אם הסולם או התעלה מכילים כבלים לעמדות טעינה בלבד ואינם מותקנים לאורכה של דרך מילוט. בדרך מילוט יש לנהוג על פי תקנות מתקן החשמל הציבורי ברב קומות.

שימו לב!

טיוטה ראשונית שחיברה נציבות הכבאות וההצלה, תידרוש בבניינים חדשים בכל חניון שיש בו עמדות טעינה התקנה של מערכת מתזים שתחובר לרשת העירונית. בבניינים קיימים תיאסר לחלוטין התקנה של עמדות טעינה לרכב חשמלי בחניון שאין בו מתזים, או לחלופין שיש בו מתזים שאינם מחוברים לרשת העירונית. 
חיבור של מערכת מתזים בחניון לרשת העירונית אינו עניין של מה בכך: טרם ביצוע חיבור לרשת עירונית יש לבצע בבניין בדיקת ספיקה ולחץ כדי לוודא שאכן מדובר במערכת המסוגלת לעמוד בדרישה לכמויות מים משמעותיות שתיווצר בעת שריפה. מעבר לכך, בבניינים קיימים יצטרכו בעלי הנכסים להצטייד מבעוד מועד באמצעים לטיפול באירוע שריפה וזרנוק כבאות ייעודי.