#121561
arielsegal
מנהל בפורום

על פי תקנות החשמל, אין להאריק ציוד מסוג III.
בפועל, התשובה האם להאריק תלויה בסוג הציוד הפועל במתח נמוך מאוד.
תקן IEC 61558-1 מגדיר 3 סוגים של ציוד הפועל במתח נמוך מאוד: SELV, PELV, FELV.

SELV– מתח בטיחות נמוך מאוד. מתקן מופרד באופן מוחלט ממעגלים אחרים. בסוג זה של ציוד קיים איסור הארקת המעגל המזין או חלקים מתכתיים חשופים.
PELV – מתח מגן נמוך מאוד. מתקן מופרד לחלוטין ממעגלים אחרים. מסיבות תפעוליות תתכן הארקה של מערכות או חלקים מתכתיים חשופים.
FELV – מתח תפעולי נמוך מאוד. מתקן אשר מסיבות תפעוליות אינו עונה לדרישות מציוד המוגדר כ- SELV או PELV. במתקן זה חובה להאריק גופים מתכתיים.

לפיכך: הארקת מתקן הפועל במתח נמוך מאוד תלויה בסוג הציוד (SELV, PELV, FELV).
חייבת להיות הפרדה מוחלטת בין רשת האספקה הרגילה לבין המערכת המוזנת במתח נמוך מאוד (שנאי מבדל). לפיכך, אין להשתמש בשנאי עצמי כמקור מתח נמוך מאוד. השנאי יהיה מסוג II אסור שהמתח הראשוני של השנאי יעלה על 250V כלפי האדמה.