#121618
suny7722
משתתף

 

<span;>שלום,

<span;>רציתי לשאול על סיטואציה נוספת:

<span;>הארקת השיטה במקור הזינה מחוברת לאדמה כראוי, אבל ההארקה במתקן מנותקת.<br />
<span;>האם מפסק המגן יפסיק את הזרם בעת קצר בין מופע וגוף מתכתי?<br />
<!–/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_220611_161556_074.sdocx–>