#121706
Adnan
משתתף

שלום,

אם אתה מתכנן לפעול בצימוד בז”ח  AC ( AC COUPLING) אז תצטרך להתאים את פסי הצבירה בלוח לזרם התפעולי המירבי שיהיה, מאחר ואתה מתכנן לאגור עודפי ייצור מעל להספק הנקוב של האסדרה, אז הזרם הצפוי בפסי הצבירה יהיה בהתאם להספק המצרפי של המהפכים.

ערך הזרם התפעולי שיהיה הוא :

זרם מתקן ה PV בשיא + זרם מתקן האגירה המקסימלי שיאופשר ע”י מערכת ניהול האנרגיה.

על מנת להבטיח שלא יוזרם לרשת זרם מעל המגבלה עליך להתקין שני אמצעים בנקודת ההתחברות לרשת :

  • התקן לבקרת הספק.
  • כיוונון המפסק הראשי בהתאם, למקרה שבו התקן הבקרה לא הגיב.

——-

אם הצימוד יבוצע בז”י DC (DC COUPLING) – אין צורך בהגדלת ציוד ה AC בהינתן וההספק המצרפי של המהפכים לא השתנה, לפי החד קווי שלך מדובר בצימוד AC.

<hr />

בנוגע לחד קווי שצירפת :

  • ההסתעפות שביצעת אינה עומדת בהנחיות מנהל החשמל בנוגע למתקני אגירה, למתקן אגירה צריך שיהיה מפסק אחד, ביצעת הסתעפות לשני ממירי אגירה במקביל, רצוי שיהיה מפסק אחד למצב שבו רוצים להפסיק את המתקן שקשור למצברים ולמנוע טעויות תפעוליות עם ממירי ON GRID רגילים.

בהצלחה.