#121707
Mp1969
משתתף

מצטרף לשאלה מה עדיף 

 איפוס במבנה יביל גם אם הוא עונה על כל המאפיינים הדרושים.

או הגנה ע”י מפסק מגן כפול בטור אחד בערך של 500 מיליאמפר והשני 30 מיליאמפר .