#121715
arielsegal
מנהל בפורום

שלום

איפוס יכול להיות בעייתי במבנה יביל בשל הבעיה של הוצאת מוליכי הארקה אל מחוץ למבנה מאופס.

עדיפה שיטת פחת כהגנה בלעדית כאשר מפסק פחת סלטיבי להגנה בפני חשמול יותקן במעגל ההזנה למבנה (בלוח המזין) ומפסק פחת לזרם דלף מרבי של 30mA במבנה המוזן עצמו (להגנה על כל המעגלים).