#121762
MV
משתתף

בתקנות רשום אתר חקלאי מחייב מפסק מגן 0.5 אמפר או פחות.האם הוא חייב להיות בזרם נומינלי 300msec הפסקה.או מותר זמנים השהיה למשל להתקין ממסר זליגה כיוונון זמנים שונים?