#121825
Adnan
משתתף

שלום,

יותר נכון היה להשתמש בנתיכי DC יעודיים.

קיימות אופציות לשימוש בנתיכי AC במעגלים לז”י אבל נדרש שהפער יהיה גדול בין המתח הנקוב של הנתיך בAC לבין המתח התפעולי שיהיה ב DC על מנת שבזמן ההתכה הקשת החשמלית לא תגיע לרמות אנרגיה שיגרמו נזק לבית נתיך.

לדעתי, להחליף לנתיכים ובתי נתיכים מתאימים לרמת המתח שתהיה במצברים.