#121851
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

התמיכות למגש וחוזקו המכני אמורים להיות באחריות קונסטרוקטור או מהנדס מכונות וכמובן בדפי יצרן המגשים או התעלות.

בתקנות החשמל יש התייחסות לנושא זה רק בסעיף: מרחקים מרביים בין חבקים ומיקומם

20. (א) המרחק המרבי בין חבקים סמוכים לאורך כבל המותקן אופקית לא יעלה על 80 ס”מ ויהיה כמפורט להלן:

(1) כבל בלי שריון – פי 20 מהקוטר החיצוני של הכבל;

(2) כבל משוריין – פי 30 מהקוטר החיצוני של הכבל.

(ב) המרחק המרבי בין חבקים סמוכים לאורך כבל המותקן אנכית יהיה בהתאם לקוטר הכבל ומשקלו ולא יעלה על 150 ס”מ.

(ג) מחוזקים מספר כבלים יחדיו יהיה הקוטר הקובע סכום הקטרים של כל הכבלים המחוזקים כאמור.

(ד) נוסף על האמור בתקנת משנה (א) יותקנו חבקים גם במקומות האלה:

(1) ליד כניסת כבל לתיבה, לאבזר או למכשיר, במרחק שאינו עולה על מחצית המרחק כאמור בתקנת משנה (א);

(2) משני צדי כיפוף הכבל, קרוב ככל הניתן לאמצע הכיפוף.