#121897
Samy
משתתף

לאריאל ערב טוב 

מדובר בשנאי מבדל המזין פיקוד בלוח ולמעלון בלבד 

איני רואה סיבה להתקין הארקה במוצא 

בבקשה הסבר 

אני מעוניין להבין 

בנוסף שנאי מבדל כשמו הוא בא להפריד הפרדה מוחלטת בין הראשוני למשני 

אם אני מאריק את המוצא אז למעשה ביטלתי את השנאי מבדל 

אני יודע שהתקנות מחייבות מפסק 2 פול בראשוני אך למה אם הותקן מפסק חד פול זה משנה את המוצא 

תקן אותי בבקשה 

סמי רז