#121913
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

הארקת שיטה של הצד המשני, מיחסת את אחד ההדקים לאדמה.

במקרה של קצר לגוף של ההדק השני, יפסק המבטח המגן.

כמו שכתבתי במקרים רבים דורש המתקן יחוס לאדמה. אין בכך בעיה כלשהיא. הצד המשני הוא מקור בפני עצמו ואפשר להאריקו באופן המתואר. זה בשום אופן לא מבטל את השנאי המבדל, אלא יותר מקור חדש מובדל מהקודם מיוחס לאדמה.