#121925
arielsegal
מנהל בפורום

כדי לבדוק הפרדה גלוונית יש לבדוק התנגדות בידוד במתח של 500 ולט לפחות בין ההדקים המקוצרים המיועדים להתחבר למצבר לבין ההדקים המקוצרים של מד המתח שאמור להוציא 230V. שים לב! מקצרים את ההדקים זה לזה בצד מתח נמוך ובצד מתח נמוך מאוד ובניהם מבצעים את בדיקת התנגדות הבידוד!