#121963
arielsegal
מנהל בפורום

מתקן סולארי באתר חקלאי בצד הזרם הישר מוגן כמו מרבית המתקנים הסולאריים בשיטת זינה צפה. ההגנה על הזרם הישר מתבצעת על ידי משגוח שבמרבית ההתקנות החדשות הוא חלק בלתי נפרד מהממיר (המהפך). המשגוח יבצע מדידת התנגדות הבידוד לפני כל הפעלה של המיתקן ולפחות פעם ביום;

כיוונון המשגוח יאפשר איתור של ירידה בהתנגדות הבידוד מתחת לערכים המזעריים
המפורטים בטבלה שלהלן:

הספק המערך המחובר למהפך
kWP
התנגדות הבידוד kOhm הספק המערך המחובר למהפך
kW
התנגדות הבידוד kOhm
20 ≥ P 30 100< P ≥ 200 7
20 < P ≥ 30 20 200 < P ≥ 400 4
30< P ≥ 50 15 400 < P ≥ 500 2
50 < P ≥ 100 10 500 < P 1

במיתקן פוטו-וולטאי המצויד במהפך עם הפרדה גלוונית בין צד הזרם הישר לבין זה של זרם החילופין, יספק המשגוח התראה באמצעות תקשורת שתגיע למקום מאויש, בכל חריגה מהערכים המפורטים בטבלה לעיל;

במיתקן פוטו-וולטאי המצויד במהפך ללא הפרדה גלוונית בין צד הזרם הישר לבין זה של זרם החילופין, ינותק המהפך בצד הזרם הישר עד לחזרת מצב הבידוד למצב תקין;

בכל מקרה אמצעי הגנה בפני חישמול בצד הזרם הישר:
( 1 ) יעשה שימוש בציוד סוג II בלבד (מודולים, כבלים ולוחות);
( 2 ) יותקן משגוח לבקרת רמת הבידוד כמפורט למעלה ;
( 3 ) במיתקן פוטו-וולטאי המצויד במהפך ללא הפרדה גלוונית בין צד הזרם הישר לבין צד זרם החילופין, יותקן גם משגוח לבקרת זרם פחת; אפשר שהמשגוח שמותקן יהיה אותו משגוח שמותקן לפי סעיף 2, ובלבד שהוא מבצע את שתי הפעולות;