#122004
Eton
משתתף

בחיבור עד 100*3 גודל מפסק ראשי יהיה מתאים לגודל חיבור מוזמן ,קרי שווה ערך .

חיבורים מעל 125*3 ניתן להתקין מפסק ראשי בדרגה אחת מעל גודל חיבור מוזמן ,הניתן לכיוון לגודל החיבור ואפשרות התקנה “פלובמה” על מכסה יחידת הכיוון .בנוסף להתקין שילוט בר קיימא המציין ערכי כיוונון המפסק.

לענין שלך ניתן לשקול התקנת מפסק ראשי 100*3 בעל הגנות אלקטרוניות כדוג lsi ולכוון את הגנה בפני זרם קצר לערך של הקרוב והנמוך מזרם לולאת התקלה שהתקבל  287 אמפר,זא ל200 או 250 אמפר .

מאמין שהייתי ברור .