#122040
suny7722
משתתף

שלום אריאל,

רציתי לשאול על סיטואציה נוספת:

נתון בניין מסוים עם 3 דירות. כל דייר מחובר לפאזה אחרת מבין שלושת הפאזות.

אם מוליך האפס במקור הזינה מתנתק, האם ייתפתח מתח שלוב בין שני בתי תקעים בדירות שונות?