#122069
phl
משתתף

אם אתה רוצה לכתוב דוח ליקויים תצטרך לבדוק קודם LT ובידודים, שלא תיפול עם עבודות המשך שלא לקחת בחשבון בהתחלה.

אפשר להניח לפי מספר המאזים שהמקום גם לא עומד בדרישות של מעגל נפרד לתנור אפיה, מכונת כביסה, דוד שמש (אם יש), תבדוק גם אם המאור מחולק לשני מאזים או שהכל על מעגל אחד, כמות מינימלית של מעגלים לפי מספר חדרי הבית ושטח הבית וכו’.