#122070
MV
משתתף

שלום אריאל וחברי פורום.קיים מתקן נגריה  מוגן בשיטה TT .קירות וגג עשויים מקונסטרוקציה פלדה.על קונסטרוקציה עוברים כבלים N2XY וגם צינורות של ספרינקלרים כיבוי אש .הגיע בודק חברת חשמל לבדוק מתקן לצורך הגדלת חיבור.ופסל בדיקה בגלל צינורות  שספרינקלרים לא מאורקים וגם קונסטרוקציה  בגלל שכבלים עוברים על קונסטרוקציה..אפשר הסבר למה כבל שהוא בידוד כפול  שעובר על תעלות או קונסטרוקציה מתכת חייב בארקה  אני מכיר רק שמתקן מאופס חייב כל שירות מתכתי להתחבר לפה”פ לצורך השווה פוטנציאלי וגם ספרינקלרים  .אבל מתקן הוא מוגן TT.