#122072
IsraelC
משתתף

שלום

אני לא כל כך מבין בנושא אך נראה לי ששני האפשרויות לא נכונות.

כיוון שאם תחשב אחוזים ממתח המוצא של השנאי תקבל את אחוזי התיקון למתח הירוד גם כך.

ואם תחשב אחוזים מהמתח הנומינלי תקבל ערך עוד יותר נמוך.

לדעתי צריך לחבר את אחוז ירידת המתח בראשוני + אחוז ירידת המתח להדקי הצרכן.

הצעה: אחרי חישוב תבדוק שההפרש במתח על הדקי הצרכן לאחר התיקון לא גדול מ-3% מהמתח הנומינלי (400V).