#122094
Erez klein
משתתף

MP תודה על התשובה.

אז אני מבין שקיים מתח 230V ac בין T ל C ושבעת שלחצן החירום יסגור מעגל בין T ל C המנתק הראשי בלוח ינתק.

שאלה נוספת: האם ניתן לחבר אל לחצן החירום את z1 ו z2 (ללא מתח) ושהלחצן יקצר בינהם ? האם זה יעשה את אותה פעולה של הניתוק?

תודה:)