#122098
Mp1969
משתתף

ארז 

ניתן לחבר במגע יבש את לחצן החרום 

במידה ואין רכזת ג.א. כי המהדקים האדומים 

הם הכנה עבורם .

יש לבצע שילוט על מא”ז ההגנה -אסור לנתק ,ניתוק יגרום לכשל בהפסקת חרום . או לבצע סידור נעילה במצב מופעל.