#122120
suny7722
משתתף

<span;>שלום אריאל, ותודה על כל התשובות המפורטות.

<span;>להבנתי, יש סתירה או משהו שאני לא מבין:

<span;>בטבלה של ניתוק מוליך האפס, המצורפת בתחילת הדיון, בשורה הראשונה נכתב שבהארקת הגנה במתקן חד-פאזי, ניתוק מוליך האפס ברשת יגרום להפסקת פעולת הצרכנים בשל העדר אפס.

<span;>ולפי תשובתך האחרונה, ניתוק מוליך האפס במקור הזינה, שלפי הבנתי, זוהי רשת החשמל, לא יגרום להפסקת פעולת הצרכנים, אלא שהמתח בכל דירה ישתנה בהתאם לחלוקת העומסים בין הדירות, והצרכנים ייקבלו מתח וזרם שלא תכוננו אליהם, דבר שייגרום לקילקולם או לחוסר פעולתם.

<span;>אז מה ההסבר? <br />
<!–/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_220722_171842_983.sdocx–>