#122229
elad
משתתף

שלום אריאל,

ועדת הפירושים כתבה במפורש שדרישה זו חלה על מתקנים דירתיים בלבד, ואילו אתה כתבת שדרישה זו חלה על כל מתקן.

כיצד הדברים מתיישבים?