#122234
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אין מניעה להתקין פה”פ בתוך לוח החשמל (ראה תקנות החשמל הארקות יסוד).

התקנת פס השוואת הפוטנציאלים

7.    (א)  פס השוואת הפוטנציאלים יותקן בתוך מבנה, על קיר או בלוח חשמל, במרחק של 4 ס”מ לפחות משטח שעליו הוא מותקן; הוא יהיה יציב, תהיה אליו גישה נוחה וימוקם קרוב אל ההבטחה הראשית של החברה הציבורית המספקת חשמל למבנה.

           (ב)  אם קיימת יותר מכניסה אחת של אספקת חשמל, יותקן פס השוואת הפוטנציאלים לכל כניסה.

           (ג)   אם קיימת סכנה לפגיעות מכניות, יוגן הפס במכסה מחומר בלתי דליק או הכבה מאליו.

           (ד)  הפס יותקן בגובה 1.80 מ’ עד 2.40 מ’ מהרצפה; במקום שהפס מוגן בפני פגיעות מכניות מותר שגבהו יהיה 0.50 מ’ עד 2.40 מ’ מהרצפה; במקום שהפס מותקן בחדר שהכניסה אליו מותרת לחשמלאי בלבד או בלוח החשמל – מותרת ההתקנה בכל גובה.

           (ה)  בין פס השוואת הפוטנציאלים לבין ההבטחה הראשית של החברה הציבורית לאספקת חשמל יותקן מוביל בקוטר 29 מ”מ לפחות, אלא אם הם נמצאים בתוך לוח אחד.

אולם, אם מדובר בלוח חשמל תקני בתקן 61439, יצרן הלוח חייב להתקין את הפס היות והלוח תקני ורק היצרן יכול להתקינו ציוד בלוח זה.