#122238
arielsegal
מנהל בפורום

בוועדת הפירושים ישבו אנשים שחלקם היו בעלי אינטרסים שונים (מעדיף שלא לפרט בנושא זה).

בתקנות החשמל הקיימות רשום במפורש:

תק’ תשנ”ד-1994

(ה) מפל המתח המרבי בין הדקי הצרכן לבין נקודת צריכה כלשהי במיתקן הצרכן לא יעלה על 3% מהמתח הנומינלי של הרשת.

הכלל הזה חל על מתקנים ביתיים וגם על כלל המתקנים בדומה לתקנים הארופאים ולתקני IEC.