#122241
luz
משתתף

שלום,

בהקשר לתקנה הנ”ל בחצרים חקלאיים-

<b>11.</b>   <b>הגנה בפני זרם יתר</b>
  (א) ההגנה בפני זרם יתר תותקן תמיד בתחילתו של המעגל בלוח.
  (ב) מעגלים עד 50 אמפר יוגנו באמצעות מפסקים אוטומטיים זעירים; מעגלים לזרמים גבוהים יותר יוגנו באמצעות מפסקים אוטומטיים.
  (ג)

מעגלים המשמשים לתאורה בלבד במתח נמוך יתוכננו ויותקנו לזרמים שלא יעלו על 16 אמפר.

 

מה לגבי מפסקי מגן מסוג RCCB? האם מותר להשתמש בהם לזרם העולה על 50A במתקן חקלאי? או שדינם כמא”ז לעניין זה? למשל 4X100A 500mA. או שצריך דווקא פחת משולב במפסק לזרמים אלו.

(מקובל להשתמש גם במפסקי מגן כאלו. היות והסיבות לתקנה לא מפורטות, קשה להסיק מסקנות ודאיות…)

תודה