#122301
Mp1969
משתתף

סמי ערב טוב 

התמודדתי בעבר באותה סוגייה 

ובנוסף ישנו מקור של סולארי על הגג. 

משגוח מתאים לחיבור גנרטור בזינה צפה 

או לפנלים שעוברים דרך ממיר .

ישנה ועדת פרושים שמתירה אם הגנרטור נמצא על הרכב או בפריסה קבועה כאשר כל החלקים המתכתיים מוארקים לפס הארקה אבל לא לאדמה .

אני ממליץ על ניתוק + התראה בפעולת המשגוח .

ובנוסף כאשר מתחברים לשקע הזנה להשתמש בשנאי מבדל .

אופציה נוספת להשתמש בבורר עם מפסק מגן כאשר מתחברים דרך תקע /שקע בתנאי שיש חיבור להארקה 

עם גיד 35 נאופרם ובקצה אמצעי חיבור איכותי. 

יש לציין הוראות בטיחות מפורשות ,כגון ירידה מהאוטובוס ללא חשמל ואי הוצאת כבלים מאריכים ממנו החוצה. 

חבל שלא מוציאים הנחיות מפורשות לנושא זה 

כי מה שקורה בשוק נורא ואיום .