#122331
Eton
משתתף

התשובה לא .

עפי התקנות יש להגן על המתקן ,כל המתקן 

עצם התקנת פחתים על מעגלים או קווים 

הינו תנאי נפרד כמו מעגלים בדירות ,בתי תקע באתר רפואי או ארעי ,עמדות טעינה וכו .

בתקנות שיטות הגנה בפני חשמול המחוקק ראשית כיוון על ההגנה על כל המתקן ולכן ציין מיקום הפחת .