#122332
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן כן נדרשת התקנת מנתק ליד עמדת טעינה לרכב חשמלי. כל ציוד חשמלי חייב ניתוק בשלמותו.

במקרה שתיארת לא נדרש פקט אבל נדרש התקן נעילה למפסק המזין בלוח.