#122347
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

יש לפעול בשני המישורים:

  1. שיפור מערכת הארקה על ידי חיבור לברזלי הזיון של המבנה.
  2. שימוש במפסק עם הגנות אלקטרוניות שיכווננו בהתאם לזרם הקצר הצפוי.

במידה ומדובר בלוח מתכתי יש להתקין את המפסק הראשי בלוח מבודד לפני הלוח הראשי