#122352
Eton
משתתף

אבקש להוסיף לדבריו של מורי ורבי אריאל .

בכדי לתת מענה  הגנה בפני חשמול הכולל הבט אמינות והארכת חייו של מפסק בעל הגנות אלקטרוניות ( מזכיר לעצמי שרוב המפסקים מסוג זה  בזרם קצר מרבי שורדים 3 פעמים אחרי  ניתוק זרמי קצר ).

התנגדות  זרם לולאת התקלה צריך להיות לפחות  מ320 אמפר ,בשימוש מפסק 160 אמפר בכדי לא ליצר חפיפה בין הגנה בפני זרם יתר להגנה בפני זרם קצר .

רוצה לומר שכיוון המפסק האלקטרוני בפונקציה l ) i1) יהיה 160 

ופונקציה i ( i3) יהיה לפחות 320 קרי הדייפסויץ יהיו על 2 לפחות ( 1 ו/או 1.5 יחפוף את הגנה בזרמי יתר – ויקצר את חיי המפסק) . 

מה שכן מתיאור המקרה  שיפור התנגדות הארקה ראשית, לערך של 1.39 =230 :320 הוא הטוב ביותר . 

*הפחת כהגנה בלעדית כפי שהצעתי בתחילה מאפשר הגנה עפי הנתונים הקיימים  שערך ההתנגדות גבוה ובעל 1.97 .