#127870
Erez klein
משתתף

Power שלום.

1. לגבי החלק הראשון של שאלתך,אינני יודע ואשמח לקבל תשובה מאריאל וחברי הפורום.

2. לגבי ה זמזם: מניסיוני מבדיקות חח״י שעברתי במתקנים ביתיים ותעשייתיים הבדיקה מבוצעת בעזרת גישור/קיצור בין פס N ל ארקה בלוח החשמל בד״כ באמצעות ״תקע A״ בו בוצע הגישור הזה ובנוסף באמצעות “תקע B” (נוסף ) בו מותקנים זמזם וסוללה בין קטבים N והארקה כך שבעת נעיצת תקע B בשקע כלשהו נסגר המעגל של הזמזם דרך הגישור שבתקע A ובכך ניתן להסיק 2 מסקנות:

א. קיימת רציפות הארקה

ב. בשקע הנבדק חובר מוליך N במקום הנכון(בצד שמאל).

* הבדיקה המתוארת מבוצעת כאשר המתקן לא מחושמל (בכל מקרה הפחת לא יאפשר חידוש מתח בעת הגישור המתואר) ולכן אין סכנה לנזק לאמצעי הבדיקה .