#127902
matan1994
משתתף

תודה.

למעשה בעת התקנת המפסק המשולב, אמצעי ההגנה בפני חשמול לאותו המיתקן כאמור יהיה הפחת? 

באם כן ישנה חובה לשלט בארון הפיקוד על הימצאות מפסק משולב פחת כהגנה בלעדית?