#127970
MalkaEli
משתתף

נניח מצב שחייב לבחור רק אחד מבין ה-2,

הייתי בוחר בהארקה.

הארקה – חיבור בר קיימא לאדמה.

מפסק מגן הוא רכיב שיכול להתקלקל,

ובמקרה כזה אתה נשאר בלי כלום.