#127977
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. מניח שכוונתך לחשב את מספר הכבלים שמותר להעביר בתעלה עבור התקנה מסויימת.
  2. מספר הכבלים הנדרש מחושב לפי תקנות החשמל העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים. 
  3. כדי שהכבלים לא יחממו זה את זה יש להתקינם במקביל במרחק של לפחות קוטר כבל זה מזה ולא באופן שיחצו זה את זה או בערמה.