#127980
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מפסק פחת ראשי מגן אך ורק בפני חשמול ומותקן במקומות שבהם הארקה לא תקינה או לא מסוגלת לספק הגנה מתאימה. מפסק זה מכוונן או מוגדר לזרם פחת גדול הרבה יותר עם השהיה.

מפסקי הפחת המגנים על השקעים הם לזרם פחת של 30mA ומיועדים להגן בפני חשמול והתחשמלות.

בין מפסקי הפחת יש סלקטיביות והם לא נפסקים.

התקנות לאתרי בניה מתייחסות לכל אתר ארעי ואירוע המוני הוא במפורש אתר ארעי (אלא אם כן הוא נערך באולם או באתר שמשמש באופן קבוע לאירועים