#127982
LOOK
משתתף

תודה אריאל!

בתקנות של אתר ארעי יש חובה להתקין ממסר פחת על כל בית תקע בנוסף בתור הגנה שניה.

אני מבין שגם במידה והארקה תקינה, ובמידה ובלוח הראשי של הגנרטור יש בתי שקע תעשייתים לכיוון לוחות משנה. יש חובה לשים ממסר פחת על כל שקע כזה (בעל ערך גבוה והשהייה כפי שכתבת), האם כך הדבר?