#127994
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מגרשי ספורט
בניית מגרש ספורט מתחת לרשת עילית מתח נמוך תבוצע בהתאם לנקבע בתקנות החשמל (התקנת רשתות חשמל עיליות במתח עד 1000 וולט), בתקנה 10 לתקנות האמורות נקבע: ” מותר להתקין רשת בכבלים מ”נ בכבלים או בצרור בלבד. הגובה המזערי מעל פני הקרקע יהיה 4.5 מטר”.

אין לבנות מגרש ספורט מתחת לרשת עילית מתח גבוה.

בשאלה 4 נדרש לשרטט את אופן החיבור ואופן האיפוס ומערכות ההחלפה בדו משפחתי כאשר יש פילר יחיד מחוץ למבנה ובכל אחד מהבתים מותקן גנרטור.