#128003
arielsegal
מנהל בפורום
  1. צירפתי לך ציטוט מהתקן שמגדיר שבגל פועם מפסק הפחת צריך להפסק בזרם פי 1.4 מ- 30mA.
  2. זרם פועם הוא פחות מסוכן להתחשמלות מאחר והוא מכיל מרכיב משמעותי של זרם ישר. לפיכך התירו התקנים שמפסק הפחת יפסק רק בזרם מסוכן לאדם במקרה זה 42mA.
  3. בדיקה באמצעות לחצן הבדיקה אינה משקפת ובעת הבדיקה זורם זרם גדול משמעותית מ- 30mA. בהחלט יתכן מצב שמפסק הפחת אינו מגיב בעת בדיקתו במכשיר’ אבל יפסק בעת לחיצה על לחצן הבדיקה. גם במקרה זה יש להחליפו מיידית!