#128057
elad
משתתף

שלום רב,

1. לדעתי אם יש למבנה הארקת יסוד, והגדר בתחום השפעתה, הגדר תחושמל גם אם תותקן חלק מהגדר המחוברת למבנה מחומר מבודד, אלא אם כן תותקן גדר מחומר מבודד על פני מרחק של 5 מ’ לפחות, על מנת לצאת מתחום ההשפעה של המבנה.

2. אם לגדר יש הארקת יסוד, לדעתי זה יכול לתת מענה מסויים, השוואת פוטנציאלים בסביבתה הקרובה, בדומה לעמודי תאורה.

3. איני מתמצה בגדרות, אבל אם יש אפשרות להתקין גדר מחומר מבודד סמוך למבנה, אז למה לא להתקין גדר מחומר מבודד לכל אורכה?

4. אולי כדאי לשקול לעבור לשיטת הגנה בפני חישמול T. T?

רעיונות יתקבלו בברכה