#128060
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

כל התשובות לשאלותיך נמצאות בהנחיות מינהל החשמל לעמדות טעינה לרכב חשמלי ולכן אקצר בתשובתי.

1. חד משמעית כן!

2. חד משמעית כן!

3. עניתי על כך שתמיד אפשרי שיתרחשו מקרי קיצון. אם החשמלאי ברח כנראה שיש סיבות מספיק טובות לברוח😔. לפיכך קיימת אפשרות לדרוש חתימה של חשמלאי אחר וכן קיימת אפשרות שהבודק יבדוק, יעיר את הערותיו וידרוש חתימת חשמלאי על תיקון הליקוים.