#128070
yosiw
משתתף

שלום וברכה

אם כבר עלה הנידון…

אזורים של חדרי רחצה כהגדרתם בחוק הינם במתקן ביתי.

אי לכך ככל שגוף התאורה עונה על תקנות 4א ו27 בפרק מעגלים סופיים האם ניתן לאשר גם גפ”ת באזור 1 (שלא קיים כהגדרתו במתקן שאינו ביתי)?

תודה