#128086
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. בתקנות החשמל נכתב: “מוליכים יוגנו בכניסתם לתיבה או לאבזר על ידי תרמיל הגנה מתאים, זולת אם התיבה או האבזר בנויים באופן שהכניסה אליהם מותאמת למוליכים והוא מגינה על שלמות המוליכים ועל בידוד המוליכים.”

2. צדקת בנושא של מרחק התקנת השלה מהקופסה. בתקנות נכתב: שהמרחק בין חבק לבין מקום צימוד של צינור פלסטיק או נקודת המוצא של הצינור לא יעלה על 20 ס”מ.