#128096
Adnan
משתתף

תתאר איך המעגל בנוי,

אם המעגל המורכב מפסי צבירה מתחיל מהלוח באמצעות פס צבירה, תאריק בתוך הלוח, שם תמצא בורג ייעודי גם בפסי צבירה של EATON – את ההארקה תבחר שתעמוד בזרם הקצר המירבי הצפוי.

אם המעגל מתחיל ביחידת מעבר מכבלים לפסי צבירה, אזי תאריק שם, עם מוליך הארקה שיכול לשאת את זרם הקצר.

אין משמעות למוליך 10 ממ”ר כאן, אין צורך להתחבר לגוף הפס מבחוץ.

הברגים היעודיים שנמצאים לאורך הפס, או בקופסאות ההסתעפות (TAP OFF) מיועדות להארקת הגנה של צרכנים ולא להארקת הפס עצמו.