#128152
arielsegal
מנהל בפורום

התמונה שפרסמת מעידה על התקנה פסולה תוך הפרה מוחלטת של דרישות תקנות החשמל.

בצינור מותר להעביר כבל אחד ויחיד.

הדיון כולו עוסק בקירבה בין כבלי תקשורת בצמוד לכבלי חשמל על סולם או בתעלה וכמו שרשמתי קודם בתקנות החשמל התקנת כבלים מצויין:

הפרדה בין כבלים

27. (א) בתעלת כבלים או בתעלת שירות תקוים הפרדה פיזית מלאה, לכל אורך התעלה, בין כבלים המשמשים להולכת אנרגיה חשמלית לבין כבלים המשמשים שירותים אחרים כגון תקשורת, איתות, פיקוד ובקרה, לרבות סיבים אופטיים, אולם מותרת הצטלבות בין כבל המשמש את מיתקן החשמל לבין כבל המשמש שירות אחר לצורכי יציאה מהתעלה.

(ב) המתקין מספר כבלים במתחים שונים, רשאי להתקינם בלי הפרדה פיזית ביניהם, ובלבד שבידודם יתאים למתח הגבוה ביותר. 

החשש הוא פריצת הבידוד וחדירת מתח מסוכן לתוך מערכות התקשורת או רכזת כיבוי אש!