#128162
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

הנחיה לבדוק את הכפפות כל חצי שעה נלקחה מתוך תקנות החשמל לעבודה במתקן חשמלי חי.

מאחר ואיני מכיר חברה כלשהי שמבצעת עבודות במתקני מתח גבוה חיים למעט חברת החשמל, הרי שאצל יתר המשתמשים, הכפפות ויתר פרטי הציוד ישמשו רק לתפעול או לבדיקת מתקנים שבהם המתח מופסק ומנותק. לפיכך לדעתי ניתן לאמץ את ההנחיה המוגדרת בתקנות של קירבה למתקן חשמלי חי ושם מוגדר שציוד חשמלי המשמש במתקני מתח גבוה שמונח בחדר חשמל בארון ונעשה בו שימוש לתפעול מתקני החשמל בחדר זה בלבד, ניתן כאמור להאריך את תוקף בדיקתו ולבצעה אחת ל-4 שנים.