#128175
gilgil
משתתף

אני מבקש להתייחס לתשובות של קובי ושל אריאל בנושא זרם הבדיקה.

משהו לא מסתדר לי בכל הקשור לכך שבדיקת רציפות בזרם גבוה עדיפה יותר. (קראתי את ההתייחסויות הקיימות בנושא זרם הרטבה).

אם בדיקה בזרם גבוה מתגברת על מגעים רופפים (או בעלי שכבת פיח או תחמוצת), אני עלול לקבל תוצאה תקינה למרות שיש מגע בעייתי. <br />
קובי כתב שבמקרה של מגע רופף לא יוכל להווצר זרם בעוצמה נדרשת.  האמנם ? זו הדרך לזהות מגע רופף ? הזרם לא יפרוץ את המגע הבעייתי ויציג תוצאה תקינה ?

האם בדיקה בזרם נמוך לא תגרום לכך שהזרם דווקא לא יוכל להתגבר על המגע הבעייתי, ואז נקבל התנגדות גבוהה, דבר שיצביע על בעיה ? ואז נדע שנדרש טיפול ?

אם התרחיש שתארתי נכון, אזי עדיפה בדיקה בזרם נמוך.   מה אני מפספס ?